OBCHODNÍ PODMÍNKY eshopu AUDIOBERG


Základní údaje
Dodavatelem je společnost AUDIOBERG s.r.o., sídlem Branická 1931/177, Praha 4, 147 00.
Korespondenční adresa: P. O. Box 001, Kaprova 12, Praha 1, 110 01
Dodavatel je plátcem DPH. IČO: 27409813 DIČ: CZ 27409813
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 51-1064680257/0100Objednávka zboží

Všechno zboží na stránkách http://www.audioberg.cz/eshop máme skladem a expedujeme do 1 pracovního dne od závazného potvrzení objednávky. Výjimku tvoří zboží, které je v eshopu označeno jako momentálně nedostupné, nebo zboží s prodlouženou dodací lhůtou (tato je vždy uvedena na stránce konkrétního produktu).

Ceny zboží si může zákazník ověřit na stránkách nabízených produktů. Ceny za dopravu jsou uvedeny na stránce http://www.audioberg.cz/zpusoby-dopravy a zákazník si je může rovněž ověřit v rekapitulaci své objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Potvrzení objednávky
Odeslaní objednávky zboží zákazníkem je považovano za návrh na uzavření kupní smlouvy. Okamžikem potvrzení objednávky ze strany dodavatele je kupní smlouva oboustranně uzavřena. Dodavatel objednávku závazně potvrdí elektronicky nebo telefonicky ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů od přijetí objednávky do systému.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do momentu potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku realizovat. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě obou stran a za vzájemně sjednaných podmínek.

Platba za zboží
Zákazník má několik možností úhrady kupní ceny za zboží. Zboží je možné zakoupit osobně v provozovně dodavatele (Rašínovo nábřeží 385/54, 128 00 Praha 2) v předepsaných provozních hodinách, dobírkou v místě předání zboží smluvním dopravcem (Českou poštou) nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. V posledním případě je platbu též možné uskutečnit složenkou.

Dodací lhůta
Zboží objednané k osobnímu odběru si může zákazník vyzvednout v provozovně dodavatele počínaje nejbližším pracovním dnem po potvrzení jeho objednávky dodavatelem.
Zásilky objednané na dobírku zasílá dodavatel automaticky v nejbližší pracovní den následující datu potvrzení objednávky.
Zboží s platbou předem odesílá dodavatel v nejbližší pracovní den po připsání platby za zboží na jeho účet.
Zboží objednané na dobírku a zboží s platbou předem bude zvoleným způsobem dodáno smluvním přepravcem (Českou poštou) v nejkratší možné době, obvykle do 1–5 pracovních dnů od potvrzení objednávky dodavatelem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce jako doručovací. Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží jsou zahrnuty v celkové ceně objednávky a liší se dle zákazníkem zvoleného způsobu dopravy.Převzetí zboží
Zákazník je povinen zkontrolovat stav zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník povinen vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi ve lhůtě 30 dnů poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Záruční podmínky
Záruční doba na všechny zvukové nosiče v eshopu dodavatele je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od momentu převzetí zboží zákazníkem. V případě, že k danému výrobku neexistuje záruční list, slouží namísto tohoto daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v eshopu Audioberg, kontaktuje dodavatele jedním ze způsobů uvedených pod hlavičkou “Kontaktní údaje”. Ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů budou zákazníkovi zaslány nebo telefonicky sděleny informace o dalším postupu a adresa, kam má zákazník zaslat reklamované zboží. Každá reklamace musí obsahovat referenční číslo objednávky (uvedené v zaslaném potvrzení objednávky) a popis zjištěných závad a jejich projevů. Reklamované zboží je vhodné doručit osobně nebo zaslat v původním nebo alespoň vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho přijetím k reklamaci.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a poté vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Každá reklamace je zaznamenána a kupujícímu přístupná na vyžádání. Vyřizování reklamací dale podléhá ustanovením Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku.

Odstoupení od kupní smlouvy
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to především v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel neplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále na základě zákona č. 367/2000 právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží za podmínky, že nebyl porušen jeho obal. Zákazníkovi tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), vrácené zboží však nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a nesmí být porušen igelitový přebal. Při odstoupení od kupní smlouvy je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Nakupující doručí vrácené zboží osobně do provozovny dodavatele (Rašínovo nábřeží 385/54, 128 00 Praha 2) nebo poštou na vlastní náklady na korespondenční adresu dodavatele (P. O. Box 001, Kaprova 12, Praha 1, 110 01). V případě, že zasíláte vrácené zboží poštou, přiložte, prosím, kopii pokladního dokladu nebo útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.


V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, bude o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.Kontaktní údaje
Pokud se strany nedohodnou jinak, veškerá komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem bude uskutečňována elektronickou poštou nebo telefonicky:
telefon: +420 730 573 958
e-mail: ksrncova@audioberg.cz (Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin)Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků jejich osobní údaje, a sice jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění budoucích objednávek zákazníků. Zákazník zadáním e-mailové adresy souhlasí se zasíláním informací spojených s objednávkou a obchodních sdělení dodavatele. Dodavatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje zákazníků žádné třetí straně.


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://www.audioberg.cz/obchodni-podminky nejpozději v den účinnosti nových obchodních podmínek.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.12.2013